Search

עצמאות לאישה ולגופה


האם יש לך ריבונות על גופך ? מי מנהל את הטיפול בו? את הטיפוח ? האם גבולות הגוף ברורים? האם יש בטחון במדינה הקטנה שלך ? בטחון פיזי? בטחון רגשי? האם את משקיעה בפיתוח והעצמה אישית ? האם את אשה עצמאית? לא, לא עצמאית במובן של תעסוקה. האם יש לך עצמאות בניהול חיי הגוף שלך ? מי מכיר יותר את גופך? את, השוכנת בתוכו או הרופא? מי יודע להסביר את שמתרחש בנפשך? סביב חגיגות העצמאות למדינתנו, הלכתי הרבה עם המחשבה מהי עצמאות עבורי כאישה. היה לי נח להסביר ישר שעצמאות היא הבחירה שלי במה לעסוק ואיך להתפרנס. שהיא היכולת להתנהל בכוחות עצמי ללא תלות באיש. אבל האמת היא שזה יותר מזה.

אני מבקשת להעמיק את המחשבה פנימה ולעסוק בעצמאות בהקשר לגוף. עצמאות היא היכולת להבין מה מתרחש בתוכי, היכולת להקשיב ולקחת אחריות על בריאותי. היכולת להפגש ולהכיר כל איבר ואיבר בגוף הנשי שלי. להתבונן בתהליכים שמרחשים בי ולתת להם מקום, להכיל אותם. עצמאות היא היכולת להחליט על הטיפול בגופי. היכולת גם להבין שאני זקוקה לעזרה ולפנות לכתובת מתאימה. עצמאות היא גם הקשבה לתחושות הבטן שלי. להיות נאמנה לעצמי ולהחיל ריבונות בכל שטחי המדינה הקטנה שאני.

3 views0 comments

Recent Posts

See All